Projekt "Uwierz w siebie" - aktualności

W dniu 21.09.2012r. został zorganizowany wyjazd do Multikina w Elblągu na seans filmowy pt. „Dwoje do Poprawki” W wyjeździe brało udział 19 osób (w tym osoby  niepełnosprawne, byli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz opiekunowie). Celem wyjazdu była zachęta do uczestnictwa w kulturze. Zapomnienie o codzienności i ciekawym sposobem wypełniania czasu wolnego. Wyjazd pokazał jedną z form spędzania czasu wolnego. Poprzez tego typu uczestnictwo w kulturze człowiek uczy się pełnienia ról społecznych, funkcjonowania w środowisku. Podczas wyjazdu zaplanowany był wspólny obiad, który pozwolił na bliższe poznanie się uczestników.

 

 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

ogłasza nabór na 2012 i 2013 rok do udziału w projekcie „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do: osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu sztumskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób w wieku aktywności zawodowej, spośród, których większość jest nieaktywna zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz aktywizacja społeczna, edukacyjna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Oferowane formy wsparcia:

- podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności,

- wsparcie psychologiczne (terapia, konsultacje, warsztaty),

- spotkanie z doradcą zawodowym,

- warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- udział w turnusach rehabilitacyjnych,

- ćwiczenia - zbiegi rehabilitacyjne.

 

 


 

Wyjazd 17.09.2011r integracyjno – edukacyjny do Akwarium w Gdyni.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizuje projekt systemowy pn. „Uwierz w siebie” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Okres realizacji projektu 01.02.2011r. do 31.12.2011r.

W roku 2011 podpisano 32 kontrakty socjalne.

W projekcie biorą udział mieszkańcy powiatu sztumskiego.

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne oraz byli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Obecnie zakończył się kurs Bukieciarstwa , Operator sprzętu komputerowego, Kas fiskalnych oraz kurs Sekretarz Asystent w trakcie trwania jest kurs języka angielskiego – rozszerzony i kurs płetwonurka.

Zakończyły się również konsultacje z doradcą zawodowym.

Obecnie trwa indywidualna terapia logopedyczna w której biorą udział 2 osoby.

Trwają również konsultacje z psychologiem dla 32 uczestników projektu. Również trwa poradnictwo specjalistyczne (pedagog, terapeuta rodziny, radca prawny),

Kontynuowana jest również nauka na studiach przez byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.