Zadania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie jest jednostką organizacyjną Powiatu Sztumskiego, jednostką organizacyjną pomocy społecznej oraz jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań PCPR wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej,
3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
7) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
8) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Do zadań PCPR z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat należy:
1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Do zadań PCPR wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja  3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
2) zapewnienie pieczy zastępczej w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym w postaci świadczeń finansowych,
3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze  i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,
6) organizowanie szkoleń dla prowadzących rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie kandydatów do pełnienia tej funkcji,
7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie grup wsparcia, specjalistyczne poradnictwo,
8) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
9) finansowanie kosztów świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu  powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,
10) sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie.

Do zadań PCPR wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym
w zakresie promowania i wdrażania metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Zadania powiatu, realizowane przez PCPR, z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnoprawnych obejmują w szczególności:
1) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
2) opracowywanie i realizację powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze,
7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych,
8) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
9) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
10) przeprowadzanie kontroli działalności warsztatów terapii zajęciowej,
11) sporządzanie sprawozdawczości rzeczowo finansowej o zadaniach zrealizowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów celowych PFRON, które zostały przyjęte do realizacji przez Powiat.

Do zadań PCPR wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, należy w szczególności:
1) realizowanie postanowień sądowych stanowiących o umieszczeniu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
3) kierowanie nieletnich do ośrodków resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
4) współpraca z ośrodkiem rozwoju edukacji.