Schematom STOP!

O projekcie

 

Tytuł projektu:


„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.


Realizator projektu:

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie – Lider projektu

Partnerzy:

 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie,
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

 

Programu Operacyjny  Kapitał Ludzki

Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja Społeczna

Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Adresaci projektu

 

Innowacyjny charakter pilotażowej części Projektu będzie realizował się poprzez skierowanie bezpośrednich oddziaływań i zainicjowanie zmian w następujących grupach odbiorców:

1) Odbiorcy instytucjonalni – instytucje pomocy i integracji społecznej (IPiIS), instytucje rynku pracy (IRP), urzędy administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.

Wspólne działania, współpraca w terenie, a szczególnie koordynacja działań tych instytucji wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem na poziomie powiatu i gminy pozwoli na eliminację niektórych występujących jeszcze problemów związanych ze współpracą IRP i IPiIS, a wśród nich takich jak:

 • a) realizacja tych samych zadań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym,
 • b) brak dostatecznej wiedzy pracowników na temat wzajemnych kompetencji i możliwości w kontekście zakresu wzajemnej współpracy na głównych obszarach styku.

2) Odbiorcy indywidualni – pracownicy IPiIS, IRP oraz urzędów administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.

 

Projekt zakłada, że po stronie pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej istnieje dzisiaj ogromny potencjał wiedzy o różnorodności instrumentów, ich efektach przy jednoczesnym braku koordynacji współpracy wobec sytuacji rodzin, będących w ubóstwie z powodu bezrobocia. Skoordynowane działania wobec tych rodzin mogą przyczynić się do zwiększenia spójności społecznej gminnego środowiska, do wytworzenia klimatu „rodzinnego” tworzenia miejsc pracy (np. rodzinnych spółdzielni socjalnych) a także podniesienia poziomu edukacyjnego rodzin, w tym szczególnie rodzin wielodzietnych.

 

3) 10 rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa.

W wybranych gminach zostaną pilotażowo wdrożone rodzinne programy aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, które obejmą pilotażem 10 rodzin, korzystających z pomocy powiatowego urzędu pracy i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Uczestnictwo rodzin w projekcie będzie dobrowolne. Dlatego rodzina musi wcześniej wyrazić zgodę na udział w projekcie. Wyrażenie  zgody musi być poprzedzone rozmową i dostarczeniem rodzinie rzetelnych informacji dotyczących projektu. Członkowie rodziny powinni otrzymać pełną wiedzę na temat projektu, zasad uczestnictwa, oczekiwań wobec nich oraz konsekwencjach swoich decyzji. Wyrażenie zgody przez rodzinę będzie jej deklaracją gotowości do podjęcia pozytywnych zmian w swoim życiu.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest :

 • utworzenie na terenie powiatu sztumskiego skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej,
 • testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej budowanych w ramach czterech modułów programowych:

a) moduł prozatrudnieniowy

b) moduł społeczny i integracyjny

c) moduł rodzinny

d) moduł sport i kultura

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Opracowanie mechanizmu koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej
  z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa,
 • Opracowanie nowych instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowanych na kompatybilność oddziaływania na rodziny i ich członków, tzw. rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej (rodzinnych kontraktów socjalnych),
 • Zwiększenie spójności oddziaływania instytucji dwóch systemów wsparcia i pomocy.

 

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego