Aktywny samorząd

2019-09-16

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 

 


Sztum, dn. 31.07.2019 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

Informujemy, iż PFRON podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I Obszaru C Zadanie 1.

Termin składania wniosków tylko w ramach Obszaru C Zadanie 1 - do 30.09.2019 r.,

pozostałe terminy składania wniosków w pilotażowym programie Aktywny samorząd pozostają bez zmian.

Adresatem Obszaru C Zadania 1 jest osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub ucząca się lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Jednocześnie informujemy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zgodnie z nowym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia) na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ jest równoznaczne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 55-640-30-75 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

PONIŻEJ AKTUALNE WNIOSKI – AKTYWNY SAMORZĄD

>> Pliki do pobrania:

Wnioski

Program w skrócie

 

 

 


 

Sztum, dnia 18.02.2019 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON w 2019 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż od dnia 25 lutego 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.
Terminy składania wniosków:
1. Moduł I - do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2. Moduł II - występują dwa terminy:
- I termin - do 30 marca 2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
- II termin do 10 października 2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
W 2019 roku realizowane będą następujące zadania:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
♦ Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu ruchu,
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, warunki uczestnictwa:
- znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu ruchu,
- wiek aktywności zawodowej.
♦ Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, warunki uczestnictwa:
- znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
- wiek aktywności zawodowej.
♦ Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, warunki uczestnictwa:
- znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
♦ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub znaczny stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu wzroku lub obu rąk,
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, warunki uczestnictwa:
– pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
♦ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, warunki uczestnictwa:
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub znaczny stopień niepełnosprawności,
- pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
♦ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. albo znaczny stopień niepełnosprawności.
♦ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności.
♦Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności.
♦ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. albo znaczny stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
- posiadanie zgody lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinasowania.
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- opiekun prawny dziecka lub przedstawiciel ustawowy dziecka.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka - Osoby niepełnosprawne / Programy PFRON i zadania ustawowe / Aktywny samorząd)
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

>>Pliki do pobrania:

Program w skrócie.pdf

wnioski.zip 


 

Sztum, dnia 01.03.2017 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON w 2017 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2017 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania wniosków upływa w przypadku :

 

 1. Modułu I do dnia 30 sierpnia 2017 roku

 2. Modułu II występują dwa terminy organizacji roku akademickiego/szkolnego:

 

- I termin do 30 marca 2017 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,

 

- II termin do 10 października 2017 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

W 2017 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 1. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

 

2016-11-17

I N F O R M A C J A
Dotyczy: osób składających wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach
programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 

 

 


 

2016-09-29

Wnioski:

Moduł II
Obszar D
Obszar A zadanie 1
Obszar A zadanie 2
Obszar B zadanie 1
Obszar B zadanie 2
Obszar C zadanie 1
Obszar C zadanie 2
Obszar C zadanie 3
Obszar C zadanie 4

 

 

 

 


 

 

2015-08-31

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
Finansowany ze środków PFRON 2015


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż dnia 31 sierpnia 2015 roku upływa termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I.
Ponadto informujemy, że od dnia 1 września 2015 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II – skierowanego do studentów i uczniów szkół policealnych.
Termin doręczenia wniosku upływa dnia 10.10.2015 roku.


Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

 

2015-05-05

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”

Finansowany ze środków PFRON 2015

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż uchwałą nr 3/2015 z dnia
22 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Z treści ww. programu wynikają następujące zmiany:

 1. 1. Umowa dofinansowania może być zawarta z Wnioskodawcą po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.
 2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
  1) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia,
  2) w przypadku Modułu II – do dnia 10 października.

 

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum
Ewelina Łęgowska


 

 


 

 

2015-03-02

>> Plik do pobrania:

Wnioski

 

 


 

2014-06-13

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON 2014 r.


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 09.06.2014 r. wprowadziła zmianę terminu przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd„ -

w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia.


Termin przyjmowania wniosków w przypadku Modułu II pozostaje bez zmian
(do 30 września).


Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

Sztum, dnia 07.03.2014 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON 2014 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 10 marzec 2014 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Moduł I

Moduł II - I półrocze

Moduł II - II półrocze

10.03.2014

30.09.2014

10.03.2014

30.03.2014

01.04.2014

30.09.2014

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–       Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–       Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–       Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–       Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)      Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–         Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

–         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4)        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

>> Plik do pobrania:

Obszar A zadanie 1
Obszar A zadanie 2
Obszar B zadanie 1
Obszar B zadanie 2
Obszar C zadanie 1
Obszar C zadanie 2
Obszar C zadanie 3
Obszar C zadanie 4
Obszar D

Moduł II

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska