Rodziny zastępcze

 Rodzinna piecza zastępcza

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
6) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
- spokrewniona
- niezawodowa
- zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
2) rodzinny dom dziecka

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1)    694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2)    1052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


Rodzice zastępczy maja w szczególności prawo do:

- reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej i odszkodowawczej czy zasiłku pielęgnacyjnego z zastrzeżeniem jednak, że prawo to przysługuje tylko tym rodzinom, w których dziecko zostało umieszczone na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego
- uzyskania w powiatowym centrum pomocy rodzinie, szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz zapewnienia, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie, a także informacji o potrzebach dziecka, w tym o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy udziału w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych oraz o konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno – wychowawcza lub resocjalizacyjną
- wsparcia ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów
- wynagrodzenia, które przysługuje tylko rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem, zawodowa rodzina wielodzietna i specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania, wynagrodzenie dla rodzin zawodowych wypłacane jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy ta rodziną a starostą (umowy cywilnoprawnej) – jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje tylko jednemu z nich
- pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka

Obowiązki rodziny zastępczej
Rodzina zastępcza oraz dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
- traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
- zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
- zapewniają kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych,
- zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
- zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
- umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.

WSZYSTKIE RODZINY ZASTĘPCZE NA TERENIE NASZEGO POWIATU POZA POMOCĄ FINANSOWĄ MOGĄ NIEODPŁATNIE KORZYSTAĆ Z USŁUG SPECJALISTÓW:

- W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO - pedagog,
psycholog oraz radca prawny
- W RAMACH GRUP WSPARCIA

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie celem uzyskania dalszych informacji. Centrum kieruje zakwalifikowanych kandydatów na szkolenie i pokrywa jego koszty.


Wnioski do pobrania:

oświadczenia po uk. 18 lat.pdf
Oświadczenie o przekazaniu dziecka_zał. 2.pdf
WNFCB2~1.PDF
Wniosek o przyzn środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rdd.pdf
Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego  niepełnosprawnością.pdf
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.pdf
Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów zwiazanych z potrzebami przyjętego dziecka.pdf
Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.pdf
Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.pdf
Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny zastępczej dziecka.pdf
Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowoanej opieki.pdf