PFRON

Sztum, dnia 29.06.2012r.

OGŁOSZENIEPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. e-BIFRON. Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem www.ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.

Wydane do tej pory numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów, zróżnicowanych pod względem tematycznym.

Zawarto w nich m.in.:
1.    Praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ABC osoby niepełnosprawnej”.
2.    Podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”.
3.    Zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu”.

Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

 

 


 

Sztum, dnia 29.06.2012r.

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin do dnia 31 lipca 2012 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i  powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc regionalna w ramach:
1.    obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2.    obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3.    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4.    obszar D – likwidacja barier transportowych,
5.    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6.    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
7.    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, w terminie do dnia 15 lipca 2012 roku.
Ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel: (55) 640-30-75.