Projekt "Uwierz w siebie" - nabory

Sztum, dn. 28.03.2013r.

W ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na stanowisko psychologa – poradnictwo specjalistyczne została wybrana Pani:
1.    Aleksandra Grabowska zam. Mareza.

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrana kandydatka wykazała się dobrą znajomością związanych ze specyfiką swojej pracy.

 


Sztum, dn. 25.03.2013r.

 

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego - wyniki formalne
>> Plik do pobrnia:
Wynik formalny


 

Sztum, dn. 25.03.2013r.

 

Nabór na stanowisko Psychologa - wyniki formalne

>> Plik do pobrnia:

Wynik formalny

 

 

 


 

 

Sztum dnia, 04.03.2013r.

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko Psychologa  - poradnictwo specjalistyczne

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 Sztum dnia, 04.03.2013r.

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w wyznaczonym terminie aplikacje złożył 1 kandydat:

•    Agnieszka Mackiewicz, zam. Sztum.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestnika konkursu stwierdza się, iż w/w osoba spełnia wymogi formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 26.06.2012r. o godz. 13:00

 

 


 

2012-06-11

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO
W ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania:

•    wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe),
•    uprawnienia do wykonywania zawodu: doradcy zawodowego – licencja,
•    doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    aktualne CV,
•    list motywacyjny,
•    kopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•    kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o wykonaniu/niewykonywaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”

Zakres pracy:

Przeprowadzenie 1 – dniowego, grupowego poradnictwa zawodowego.

Rodzaj umowy:

Umowa o dzieło. Zatrudnienie lipiec 2012r.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20.06.2012r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „DORADCA ZAWODOWY”
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

 

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt systemowy p. n. „Uwierz w siebie”” współfinansowany ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psycholog – poradnictwo specjalistyczne w wyznaczonym terminie aplikacje złożyły 3 osoby:

•    Magdalena Dziedzic - zam. Sztum
•    Barbara Maciejak – zam. Elbląg
•    Piotr Zakrzewisz – zam. Prabuty
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestników konkursu stwierdza się, iż Pan Piotr Zakrzewicz spełnia wymogi formalne, natomiast Pani Magdalena Dziedzic i Pani Barbara Maciejak nie spełniają  wymogów formalnych.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 27.03.2012r. o godz. 10:00

 

 


 

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

Ogłasza nabór na stanowisko Psychologa – poradnictwo specjalistyczne

w ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wymagania:

- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  • oświadczenie o wykonaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetworzenie danych osobowych o treści:
  • „Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”

 

Zakres pracy:

Wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego. Udzielanie pomocy w zakresie przezwyciężenia trudności życiowych, budowaniu pozytywnego obrazu siebie, indywidualne konsultacje oraz warsztaty psychologiczne.

 

Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie. Zatrudnienie od kwietnia 2012r. do września 2012.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20.03.2012r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem Psycholog – poradnictwo specjalistyczne.

Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.