Projekt "Grunt to rodzina" - cel projektu

Celem ogólnym projektu jest wsparcie i ochrona macierzyństwa oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych ( w tym aktywnej postawy na rynku pracy) wśród osób niewydolnych wychowawczo, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem z terenu 4 gmin powiatu sztumskiego: Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie wraz z otoczeniem.
Cele szczegółowe projektu to:
- objęcie wsparciem asystenta rodzinnego,
- wsparcie rodzin zastępczych spokrewnionych,
- objęcie wychowanków rodzin zastępczych programem przygotowującym do rozpoczęcia procesu usamodzielnienia,
- poszerzenie wiedzy rodziców biologicznych i zastępczych spokrewnionych z zakresu metod wychowania, psychologii rozwoju i zaspakajania potrzeb dzieci poprzez udział w szkoleniach i warsztatach „szkoły dla rodziców”,
- poszerzenie wiedzy u rodziców biologicznych i zastępczych spokrewnionych z zakresu zagadnień prawnych ( dyżur radcy prawnego),
- rozbudzenie i wspieranie aktywnej postawy na rynku pracy w śród uczestników projektu (konsultacje doradcy zawodowego),
- bieżące rozwiązywanie problemów rodzinnych i terapia rodzinna wśród uczestników projektu ( dyżur psychologa)