Projekt "Grunt to rodzina" - aktualności

2012-08-14

W ramach zadania 5 „Wsparcie młodzieży z rodzin zastępczych”, projektu konkursowego „Grunt to rodzina” zostało zorganizowane w dniach 16-18.07.2012r. szkolenie wyjazdowe w Ośrodku Szkoleniowym w Szadowo Młyn na których odbył się trening motywacyjny w zakresie twórczej integracji, budowania motywacji do przełamywania barier wewnętrznych wobec zmiany, przeciwdziałania wyuczonej bezradności bezdecyzyjności oraz umocnienia poczucia samoskuteczności i efektywności w działaniu. Szkolenie zostało połączone z aktywnym wypoczynkiem oraz przekazaniem wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Szkolenie obejmowało zakwaterowanie, posiłek oraz bloki szkoleniowe. Miejsce szkolenia było oddalone od miasta, położone na uboczu, terenie leśnym, odpowiednio przygotowanym do przeprowadzenia aktywnego szkolenia. W szkoleniu udział wzięło 18 wychowanków rodzin zastępczych. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Na szkolenie został zapewniony transport.

 

 

 


2012-08-14

Od 09.05.2012r. do 11.07.2012r. odbywał się cykl spotkań warsztatów „Szkoła dla rodziców”,w ramach projektu konkursowego „ Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Cykl obejmował 10 spotkań trwających po 4 godziny, warsztaty odbywały się raz w tygodniu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie. W szkoleniu wzięło udział 24 osoby. Cykl spotkań został poprowadzony przez psychologów posiadających odpowiednie kwalifikację. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji wychowawczych uczestników. Na szkoleniu zostały omawiane następujące tematy: granice, emocje naszych dzieci i własne, zachęcanie do samodzielności, kary i konsekwencje, reagowanie w sytuacjach konfliktowych  i sposoby na ich rozwiązanie, zachęcanie do współpracy, wpisywanie i uwalnianie z ról oraz skuteczna pochwała.
Podczas szkolenia „Szkoła dla rodziców, została zorganizowana opieka pedagogiczna dla dzieci. Zadaniem pedagoga było sprawowanie opieki nad dziećmi podczas trwania szkolenia, organizowanie zabaw oraz gier pedagogicznych jak i zorganizowanie poczęstunku dla dzieci.
Dla uczestników projektu oraz dzieci został zapewniony transport. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

 


2012-05-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
realizuje projekt konkursowy pn.
„Grunt to rodzina”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizuje projekt konkursowy pn. „Grunt to rodzina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2011 deklarację udziału w projekcie złożyło 39 osób, natomiast w  2012r. 51 osób.
Grupa docelowa, do której skierowane są działania, to osoby wymagające wsparcia w nabywaniu ogólnych kompetencji społecznych lub opiekuńczo – wychowawczych zagrożone wykluczeniem społecznym. W projekcie biorą udział mieszkańcy gmin Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń oraz Mikołajki Pomorskie. Jest kierowany do trzech grup: rodziny dysfunkcyjne, rodziny zastępcze spokrewnione oraz wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych w wieku od 15 do 18 roku życia. Do projektu zostało zatrudnionych trzech asystentów rodziny, psycholog, radca prawny, doradca zawodowy. Beneficjenci projektu mogą korzystać z różnych form wsparcia: konsultacji psychologicznych, indywidualnych porad prawnych oraz konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie, przez psychologów prowadzony jest również cykl spotkań warsztatowych „Szkoła dla rodziców”, polegający na podnoszeniu kompetencji wychowawczych, podczas którego jest zapewniona opieka pedagogiczna nad dziećmi oraz transport. Wychowankowie rodzin zastępczych, zostali objęci programem przygotowującym do procesu usamodzielnienia poprzez udział w szkoleniach podnoszących umiejętności społeczne.
Projekt realizowany jest od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.

 

 

 


 

 

2011-11-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizuje projekt konkursowy pn. „Grunt to rodzina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu 01.01.2011- 31.12.2012r.

W roku 2011 deklarację udziału w projekcie złożyło 39 osób.

Grupa docelowa, do której skierowane są działania to osoby wymagające wsparcia w nabywaniu ogólnych kompetencji społecznych lub opiekuńczo – wychowawczych zagrożone wykluczeniem społecznym. W projekcie biorą udział mieszkańcy gmin Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń oraz Mikołajki Pomorskie. Jest kierowany do trzech grup: rodziny dysfunkcyjne, rodziny zastępcze spokrewnione oraz wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych w wieku od 15 do 18 roku życia. Do projektu zostało zatrudnionych trzech asystentów rodziny, psycholog, radca prawny, doradca zawodowy. Beneficjenci projektu mogą korzystać z różnych form wsparcia: konsultacji psychologicznych, indywidualnych porad prawnych. Zakończyły się również konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego oraz cykl spotkań warsztatowych „Szkoły dla rodziców” prowadzony przez psychologów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie, polegający na podnoszeniu kompetencji wychowawczych, w czasie trwania spotkań została zapewniona opieka pedagogiczna nad dziećmi oraz transport.

Wychowankowie rodzin zastępczych, zostali objęci programem przygotowującym do procesu usamodzielnienia poprzez udział w szkoleniach podnoszących umiejętności społeczne. W dniach 04.07.2011r. – 06.07.2011r. w miejscowość Szadowo Młyn zostało przeprowadzone szkolenie wyjazdowe, na którym odbył się trening motywacyjny w zakresie twórczej integracji, budowania motywacji do przełamywania barier wewnętrznych wobec zmiany, przeciwdziałania wyuczonej bezradności, bezdecyzyjności oraz umocnienie poczucia samoskuteczności i efektywności w działaniu.

 

 


 

2011-10-25

W ramach zadania wsparcie młodzieży z rodzin zastępczych, w dniach 19.05.2011r., 29.06.2011r., 12.09.2011r. oraz w dniu 17.10.2011r. odbył się cykl 4 szkoleń po 4 godz. W szkoleniu wzięło udział 12 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 roku życia. Spotkania zostały przeprowadzone w siedzibie Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego SE „P-TKM”, Barlewiczki 14, 82-400 Sztum. Szkolenie miało na celu przygotowanie wychowanków do procesu usamodzielnienia. Tematem szkolenia było podnoszenie umiejętności społecznych (trening asertywności, komunikacji interpersonalnej, twórczej aktywności). Podczas szkolenia uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik, który ukończył szkolenie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Projekt „Grunt to rodzina”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie


2011-10-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizuje projekt konkursowy pn. „Grunt to rodzina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Okres realizacji projektu 01.01.2011- 31.12.2012r.
W roku 2011 deklarację udziału w projekcie złożyło 39 osób.
Grupa docelowa, do której skierowane są działania to osoby wymagające wsparcia w nabywaniu ogólnych kompetencji społecznych lub opiekuńczo – wychowawczych zagrożone wykluczeniem społecznym. W projekcie biorą udział mieszkańcy gmin Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń oraz Mikołajki Pomorskie. Jest kierowany do trzech grup: rodziny dysfunkcyjne, rodziny zastępcze spokrewnione oraz wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych w wieku od 15 do 18 roku życia. Do projektu zostało zatrudnionych trzech asystentów rodziny, psycholog, radca prawny, doradca zawodowy. Beneficjenci projektu mogą korzystać z różnych form wsparcia: konsultacji psychologicznych, indywidualnych porad prawnych. Zakończyły się również konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego oraz cykl spotkań warsztatowych „Szkoły dla rodziców” prowadzony przez psychologów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie, polegający na podnoszeniu kompetencji wychowawczych, w czasie trwania spotkań została zapewniona opieka pedagogiczna nad dziećmi oraz transport.
Wychowankowie rodzin zastępczych, zostali objęci programem przygotowującym do procesu usamodzielnienia poprzez udział w szkoleniach podnoszących umiejętności społeczne. W dniach 04.07.2011r. – 06.07.2011r. w miejscowość Szadowo Młyn zostało przeprowadzone szkolenie wyjazdowe, na którym odbył się trening motywacyjny w zakresie twórczej integracji, budowania motywacji do przełamywania barier wewnętrznych wobec zmiany, przeciwdziałania wyuczonej bezradności, bezdecyzyjności oraz umocnienie poczucia samoskuteczności i efektywności w działaniu.
2011-01-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU KONKURSOWEGO pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej informacji