Projekt "Uwierz w siebie" - ogłoszenie

2013-01-11

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
ogłasza nabór na  2013 rok do udziału w projekcie „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Projekt skierowany jest do: osób niepełnosprawnych oraz byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu sztumskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób w wieku aktywności zawodowej, spośród, których większość jest nieaktywna zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz aktywizacja społeczna, edukacyjna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Oferowane formy wsparcia:
- podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności,
- wsparcie psychologiczne (terapia, konsultacje, warsztaty),
- spotkanie z doradcą zawodowym,
- warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- udział w turnusach rehabilitacyjnych,
- ćwiczenia - zbiegi rehabilitacyjne.
Termin rekrutacji upływa 31.01.2013r
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i procesu rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
Tel. 55 640-30-75, koordynator projektu -  698 267 297.


Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 W dniu 28.03.2011r. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz Koordynator i Pracownik Socjalny ds. osób niepełnosprawnych dokonali rekrutacji uczestników projektu „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja została przeprowadzona na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, po wcześniej przeprowadzonej kompanii informacyjno – promocyjnej.        Łącznie wpłynęło 36 zgłoszeń do udziału w projekcie.

Wszystkie zgłoszenia pod względem merytorycznym założeń w projekcie spełniały warunki.

Wszystkie osoby zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Do grup osób niepełnosprawnych wpłynęło 20 zgłoszeń. W tej grupie zaplanowano uczestnictwo 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 14 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności. W tym cztery osoby kontynuujące.

Dokonując wyboru uczestników wzięto pod uwagę statut uczestnika na rynku pracy.

Do grup byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych wpłynęło 12 zgłoszeń.

4 osoby z powodu braku miejsc zostały umieszczone na liście rezerwowej.