Projekt "Uwierz w siebie" - cel projektu

Cel projektu

Celem ogólnym projektu ‘Uwierz w siebie” jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji takich jak organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i nabycie nowych umiejętności. Cel będzie realizowany również przez wsparcie psychologiczne (terapia, konsultacje warsztaty),

- spotkania z doradcą zawodowym,

- warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych,

- turnus rehabilitacyjny

- zajęcia logopedyczne i rehabilitacyjne,

- wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,

- wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno – integracyjne.