Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Aktualności PDF Drukuj Email

2018-11-09

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 

 


 

2018-07-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż od dnia 01.08.2018r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” (Dz.U. 2018 poz. 1061) w siedzibie naszego Centrum ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum,  rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenie z tytułu „Dobry start”.
Więcej informacji na temat rządowego programu „Dobry Start”, można uzyskać
w siedzibie Centrum, lub  pod numerem telefonu: 55 267-74-79.

>>Plik do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

 

 


 

Wycieczka do Szadowa

Dnia 09.07.2018 r. dwudziestu jeden wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 7 do 14 lat wraz z dwiema pracownicami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie pojechało na 3-dniową wycieczkę do Ośrodka Szkoleniowego Szadowo-Młyn. Po przyjeździe do Ośrodka dzieci zajęły odpowiednie pokoje oraz rozpakowały swoje rzeczy. Po krótkim czasie od przybycia rozpoczęły się zajęcia zapoznawczo-integracyjne oraz sporządzenie kontraktu wspólnie z dziećmi i instruktorami jak również pracownicami PCPR-u.  Początkowo dzieci były onieśmielone, jednakże po niedługim czasie ożywiły się i stały się bardzo aktywne, chętne do udziału w zajęciach. Po podpisaniu kontraktu dzieci zostały oprowadzone po terenie Ośrodka. Następnie rozpoczęły się zajęcia integracyjne. Pogoda dopisywała, a uśmiechy nie znikały ani na chwilę z twarzy dzieci. Podczas 3-dniowego pobytu dzieci brały aktywny udział w zajęciach dydaktycznych tj. pierwsza pomoc – uczyły się jak pomóc poszkodowanemu, jak wezwać pomoc, jak prawidłowo ułożyć w pozycji bocznej, jak dokonywać resuscytacji oraz jak używać defibrylatora AED. Wychowankowie brali udział w grach i zabawach tj. podchody, wędrówki po lesie, tor przeszkód, zabawy  z piłką, zabawy terenowe oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Dzieci uczyły się współpracy  w grupie, szacunku do drugiej osoby oraz zdrowej rywalizacji. W czasie pobytu odbył się konkurs na najczystszy pokój, który wygrało dwóch chłopców. Na zakończenie wycieczki podopieczni otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Osoby, które wykazały się największą wiedzą otrzymały dodatkowe nagrody.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie dziękuje wychowankom za udział w wycieczce, aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, integracyjnych i terenowych oraz za miło spędzone chwile.

 

 


 

 

 

Sztum, dnia 15.06.2018 r.

Rządowy program "Dobry start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach programu DOBRY START 300 dla ucznia.

 

Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej raz
w roku w wysokości 300 zł
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.

- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia –
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione świadczenie nie przysługuje:

- uczniom szkół policealnych

- uczniom szkół dla dorosłych

- studentom

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłączenie: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych.

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 267 – 74 – 79.

Realizacja programu dobry start odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia
1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” według którego:

dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie,

szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową
i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 

 

 

 


 

 

2018-06-07

Dnia 30 maja 2018 r. w miejscowości Dzierzgoń odbył się Powiatowy Dzień Rodziny z Dniem Dziecka. Impreza została zorganizowana przez PCPR w Sztumie, M-GOPS w Sztumie, MOPS w Dzierzgoniu, GOPS w Mikołajkach Pomorskich oraz DOK.
Organizatorzy w programie dla uczestników zaplanowali między innymi gry i zabawy rodzinne, animacje dla dzieci, malowanie twarzy, występy artystyczne, dmuchańce, pokaz służb mundurowych, konkurencje sportowe, zumba, konkurencje z nagrodami, loteria fantowa oraz darmowy poczęstunek w postaci lodów, gofrów, waty cukrowej, hot-dogów oraz zupy grochowej.
Podczas uroczystości Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska wręczyła wybranym rodzinom zastępczym statuetki w ramach podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w opiekę i wychowanie podopiecznych, a także pedagogom szkolnym w podziękowaniu za długotrwałą i owocną współpracę.
Kierownik PCPR-u w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, współpracę w organizacji uroczystości oraz wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 

 

 


 

2018-05-29

 

 

 


2018-05-24

 

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze z dziećmi na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W tym roku organizowany jest on pod nazwą Powiatowy Dzień Rodziny z Dniem Dziecka, wspólnie z MOPS w Dzierzgoniu, DOK, M-GOPS w Sztumie oraz GOPS w Mikołajkach Pomorskich. Piknik odbędzie się w Dzierzgoniu na boisku ORLIK od godziny 14.00. Przygotowaliśmy dla dzieci dużo atrakcji i poczęstunek.

 

 

 


 

 

Sztum, dnia 20.02.2018 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON w 2018 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2018 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków upływa w przypadku :

 

  1. 1. Modułu I do dnia 30 sierpnia 2018 roku
  2. 2. Modułu II występują dwa terminy organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- I termin do 30 marca 2018 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018,

- II termin do 10 października 2018 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

W 2018 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–       Zadanie 1 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–       Zadanie 2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

2)      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–       Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–       Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)      Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

–         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

4)        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 


 

2017-11-21

 

 

 

 

 

 


 

2017-11-16

 

 

 

 

 

 


 

 

Sztum, dnia 24.10.2017r.


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.10.2017r. uchwałą nr 76/2017 ustalił termin na składanie nowych wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2018.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,
obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
obszaru G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz  wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F. G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie  od  dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 05 lutego 2018 r

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie od dnia 01.listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r

 

 


 

2017-08-04

Dnia 28.07.2017 r. w Sali Kominkowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie mieszczącej się przy ulicy Reja 12 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim było „ Wsparcie dziecka w procesie usamodzielnienia”. Szkolenie przeprowadzone zostało przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii -  pana Dariusza Wasińskiego. 

Omawiana tematyka dotyczyła m.in. procesu usamodzielnienia podopiecznych rodzin zastępczych w świetle prawa, przygotowania wychowanka do samodzielności - co powinien wiedzieć i umieć wychowanek przed usamodzielnieniem oraz kiedy powinien się usamodzielnić.

Uczestnicy dzielili się ze sobą swoimi doświadczeniami, sukcesami jak również   niepowodzeniami w w/w procesie, rozmowy poruszały również kwestię wyzwań wychowawczych związanych z dorastaniem podopiecznych – pojawiających się konfliktów z opiekunami, buntu, relacji z rodziną biologiczną oraz samego kształtowania się tożsamości młodego człowieka.

 

 

 

 


 

2017-06-08

Powiatowy Dzień Rodziny

z obchodami Dnia Dziecka

 

Dnia 3 czerwca 2017 r. w miejscowości Mikołajki Pomorskie dbył się Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka organizowany przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Dzierzgoń, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołajki Pomorskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzierzgoń i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztum. Tematyką spotkania była promocja rodzicielstwa zastępczego i integracja środowiska lokalnego. Spośród zaproszonych gości przybyli Starosta Powiatu Sztumskiego, Pan Wojciech Cymerys oraz Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, Pan Kazimierz Kulecki. W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele intytucji samorządowych, rodziny zastępcze, a także społeczność lokalna z Gminy Mikołajki Pomorskie oraz z pozostałych gmin Powiatu Sztumskiego. Organizatorzy w programie dla uczestników zaplanowali między innymi gry i zabawy rodzinne, konkurencje rekreacyjne, animacje dla dzieci, występy artystyczne, dmuchańce, teatrzyk dla dzieci, możliwość obejrzenia wozu strażackiego, policji oraz darmowy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, lodów i gofrów. Podczas uroczystości Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska wręczyła wybranym rodzinom zastępczym statuetki w ramach podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w opiekę i wychowanie podopiecznych. Imprezę uświetliły zabawy i gry dla dzieci zorganizowane przez animatorów z Nibylandii z Prabut. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach: puszczanie baniek, przeciąganie liny, tańce i śpiewy, konkurencja sumo, animacje z tunelem i chustą oraz skręcanie balonów. Każde dziecko biorące udział w zabawach otrzymało drobny upominek.

Kierownik PCPR-u w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, współpracę w organizacji uroczystości oraz wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 

 


 

 

2017-05-25

 

 

 


 

2017-03-07

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2018 17:15