Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Aktualności PDF Drukuj Email

2020-01-28

 

 


Sztum, dnia 02.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 71/2019  z dnia 19.11.2019 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2020.

 

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie
do dnia 7 lutego 2020 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Ewelina Łęgowska

Kierownik

PCPR w Sztumie

 

 


 

 

2019-12-16

W dniach 12-13 grudnia 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie odbyło się szkolenie, którego temat przewodni brzmiał „Praca z trudnym klientem”. Osoby uczestniczące w szkoleniu zostały przeszkolone z zakresu charakterystyki trudnego klienta, ukazania metod pracy z takim klientem, technik radzenia sobie w sytuacjach stresujących oraz tego jak powinna wyglądać pomyślna współpraca. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę TSP Instytut sp. z o.o., z Poznania. Wzięli w nim udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Sztumskiego, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Koniecwałdu i Dzierzgonia, Fundacji Społecznej „Bona Fide” oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w w/w szkoleniu oraz zachęcamy do udziału w kolejnych.

 

 

 

 


 

2019-11-06

KONKURS NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

Regulamin

 

 

 


 

2019-10-08

 


 

2019-10-08


W 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie odbyły się 4 szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego o tematyce:
- Rodzina zastępcza spokrewniona - znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka
przebywającego w rodzinie zastępczej oraz zadania opiekunów zastępczych;
- Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających;
- Analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się
dorastającego;
-  Radzenie sobie z agresją wśród dzieci,
prowadzone przez  firmę eventowo-szkoleniową A&M z Malborka. Odbyły się także szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych o tematyce Zjawisko cyberprzemoc, prowadzone przez firmę LUDOS ze Sztumu.
Serdecznie dziękujemy rodzinom zastępczym oraz wychowankom za udział w szkoleniach oraz zachęcamy do udziału w kolejnych dokształcających spotkaniach.

 

 

 


 

2019-09-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż od października 2019r., będzie realizowało ”Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na lata 2019-2021”

W związku z powyższym Nasze Centrum prowadzi nabór do w/w programu, który adresowany jest przede wszystkim do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do programu kwalifikowane będą w szczególności:

•    Osoby kierowane sądownie, skazani za przestępstwo z art. 207 §1 KK lub inne przeciwko rodzinie, opiece (ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), korzystający z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności.
•    Osoby kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny.
•    Osoby kierowane przez Policję, objęte procedurą Niebieskich Kart.
•    Osoby kierowane przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne instytucje.
•    Osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.

Cel głównym programu jest: niwelowanie zjawiska przemocy domowej oraz pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację.

Natomiast celami szczegółowymi są:

1.    Uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc.
2.    Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich.
3.    Rozpoznawanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowanie przemocowe.
4.    Opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy wobec bliskich.
5.    Nabycie nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów, sporów w rodzinie bez używania agresji.
6.    Naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych.
7.    Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.
8.    Przekaz informacji o możliwości korzystania z działań pomocowych, interwencyjnych, prawnych, psychologicznych itp.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy.

Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w powyższym programie mogą zgłaszać się do PCPR w Sztumie pod adresem Os. Sierakowskich 15, pok. 15, tel. 55 267 74 79

 


 

2019-09-16

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 

 


 

 

Dnia 30 sierpnia 2019 r. wychowankowie pieczy zastępczej wraz z pracownikami Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie w Sztumie – koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej Aleksandrą Jędraszek, specjalistą pracy z rodziną Natalią Plewako, pracownikiem socjalnym Jarosławem Nowak oraz z rodzicami zastępczymi uczestniczyli w wycieczce do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

W wycieczce brały udział łącznie 63 osoby. Podczas wycieczki podopieczni z zainteresowaniem słuchali pani przewodnik oraz mieli okazję zobaczyć Najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka z łagrem, Bunkier powojenny, w którym odegrana była inscenizacja z II Wojny Światowej (efekty dźwiękowe), Pomnik Niedźwiedzia Wojtka, Chatę Turecką, Największy fortepian świata, Dom do góry nogami, Kościółek św. Rafała. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek w formie obiadu. Pod koniec wycieczki dzieci oraz młodzież udali się do sklepu z pamiątkami. Wszyscy biorący udział w wyjeździe byli zadowoleni, radośni. Zauważalne było, iż dzieci z pieczy zastępczej zintegrowały się.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie dziękuje wychowankom za udział w wycieczce oraz za miło spędzone chwile

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2019-08-02

Regulamin

 

 

 

 


 

Sztum, dn. 31.07.2019 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

Informujemy, iż PFRON podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I Obszaru C Zadanie 1.

Termin składania wniosków tylko w ramach Obszaru C Zadanie 1 - do 30.09.2019 r.,

pozostałe terminy składania wniosków w pilotażowym programie Aktywny samorząd pozostają bez zmian.

Adresatem Obszaru C Zadania 1 jest osoba niepełnosprawna posiadająca:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub ucząca się lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Jednocześnie informujemy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zgodnie z nowym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia) na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ jest równoznaczne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 55-640-30-75 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

 

 


 

 

2019-07-31

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
1.    Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2.    Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3.    Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1.    Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2.    Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3.    Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
o    Autoprezentacja
o    Organizacja czasu pracy
o    Cele, reguły, konsekwencje
o    Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
o    Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4.    Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
5.    Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6.    Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.    Wsparcie opiekunów stażowych.
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1.    profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2.    wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3.    ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4.    materiałów szkoleniowych;
5.    wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6.    zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7.    dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.
Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

 


 

 

2019-07-09

1 czerwca 2019 r. w miejscowości Mikołajki Pomorskie odbył się Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastepczego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Starostwo Powiatowe w Sztumie, GOPS i GCBK w Mikołajkach Pomorskich, MOPS w Dzierzgoniu.
Organizatorzy zapewnili dzieciom moc atrakcji tj. konkurencje rekreacyjne, animacje, występy artystyczne, pokaz cyrkowy, dmuchańce, gry edukacyjne, pokaz służb mundurowych, w tym wozy strażackie oraz poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, lodów, gofrów, frytek, waty cukrowej oraz innych słodkości.
Podczas wydarzenia Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska wyróżniła kilka rodzin zastępczych wręczając im podziękowania w formie pisemnej oraz bukiety kwiatów za pracę i trud włożony w wychowanie podopiecznych. Pani Ewelina Łęgowska podziękowała również Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich i Starym Dzierzgoniu, Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie, Zespołowi Kuratorów oraz Fundacji Społecznej "Bona Fide" w Dzierzgonia za dotychczasową owocną  współpracę.
Kierownik serdecznie dziękuje wszystkim współorganizatorom imprezy za okazaną pomoc oraz wszystkim uczestnikom za przybycie  i dobrą zabawę.

 

 

 

 

 

 


 

 

2019-04-01

Regulamin konkursu

 

 


 

2019-02-20

Dnia 18 lutego 2019 r. odbył się Dzień Otwarty w Centrum Rekreacji i Sportu w Dzierzgoniu dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W zajęciach sportowych brało udział   27 wychowanków oraz rodzice zastępczy. Oprócz zajęć sportowych oraz zawodów podopieczni mieli możliwość skorzystania z Fotobudki, co cieszyło się wysoką popularnością. Dzieci miały zapewnione zimne przekąski oraz napoje. Pod koniec imprezy w podziękowaniu za aktywny udział wychowankowie otrzymali słodki poczęstunek. W wydarzeniu brali również udział Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska oraz Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Kazimierz Szewczun.
Kierownik PCPR dziękuje obecnym za udział w Dniu Otwartym.

 

 

 

 

 

 


 

Sztum, dnia 18.02.2019 r.


Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż od dnia 25 lutego 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.
Terminy składania wniosków:
1. Moduł I - do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2. Moduł II - występują dwa terminy:
- I termin - do 30 marca 2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
- II termin do 10 października 2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
W 2019 roku realizowane będą następujące zadania:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
♦ Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu ruchu,
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, warunki uczestnictwa:
- znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu ruchu,
- wiek aktywności zawodowej.
♦ Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, warunki uczestnictwa:
- znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
- wiek aktywności zawodowej.
♦ Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, warunki uczestnictwa:
- znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
♦ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub znaczny stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu wzroku lub obu rąk,
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, warunki uczestnictwa:
– pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
♦ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, warunki uczestnictwa:
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
♦ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub znaczny stopień niepełnosprawności,
- pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
♦ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. albo znaczny stopień niepełnosprawności.
♦ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności.
♦Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności.
♦ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, warunki uczestnictwa:
- orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. albo znaczny stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
- posiadanie zgody lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinasowania.
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- opiekun prawny dziecka lub przedstawiciel ustawowy dziecka.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka - Osoby niepełnosprawne / Programy PFRON i zadania ustawowe / Aktywny samorząd)
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

>>Pliki do pobrania:

Program w skrócie.pdf

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach Mikołajek zorganizowało dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej warsztaty świąteczne z Mikołajem orazy wyjazd do Jump City do Gdańska. W warsztatach świątecznych brało udział 19 wychownków. Główną atrakcją spotkania był Mikołaj, który odwiedził Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i wręczył dzieciom paczki świąteczne ze słodkościami. W wyjeździe do Jump City wzięło udział 43 wychowanków, gdzie główną atrakcją były zajęcia ruchowe oraz McDonald's.
W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie składa serdeczne życzenia dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

 


 

2018-12-04

 

 


 

2018-11-09

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 

 


 

2018-07-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż od dnia 01.08.2018r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” (Dz.U. 2018 poz. 1061) w siedzibie naszego Centrum ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum,  rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenie z tytułu „Dobry start”.
Więcej informacji na temat rządowego programu „Dobry Start”, można uzyskać
w siedzibie Centrum, lub  pod numerem telefonu: 55 267-74-79.

>>Plik do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

 

 


 

Wycieczka do Szadowa

Dnia 09.07.2018 r. dwudziestu jeden wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 7 do 14 lat wraz z dwiema pracownicami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie pojechało na 3-dniową wycieczkę do Ośrodka Szkoleniowego Szadowo-Młyn. Po przyjeździe do Ośrodka dzieci zajęły odpowiednie pokoje oraz rozpakowały swoje rzeczy. Po krótkim czasie od przybycia rozpoczęły się zajęcia zapoznawczo-integracyjne oraz sporządzenie kontraktu wspólnie z dziećmi i instruktorami jak również pracownicami PCPR-u.  Początkowo dzieci były onieśmielone, jednakże po niedługim czasie ożywiły się i stały się bardzo aktywne, chętne do udziału w zajęciach. Po podpisaniu kontraktu dzieci zostały oprowadzone po terenie Ośrodka. Następnie rozpoczęły się zajęcia integracyjne. Pogoda dopisywała, a uśmiechy nie znikały ani na chwilę z twarzy dzieci. Podczas 3-dniowego pobytu dzieci brały aktywny udział w zajęciach dydaktycznych tj. pierwsza pomoc – uczyły się jak pomóc poszkodowanemu, jak wezwać pomoc, jak prawidłowo ułożyć w pozycji bocznej, jak dokonywać resuscytacji oraz jak używać defibrylatora AED. Wychowankowie brali udział w grach i zabawach tj. podchody, wędrówki po lesie, tor przeszkód, zabawy  z piłką, zabawy terenowe oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Dzieci uczyły się współpracy  w grupie, szacunku do drugiej osoby oraz zdrowej rywalizacji. W czasie pobytu odbył się konkurs na najczystszy pokój, który wygrało dwóch chłopców. Na zakończenie wycieczki podopieczni otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy. Osoby, które wykazały się największą wiedzą otrzymały dodatkowe nagrody.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie dziękuje wychowankom za udział w wycieczce, aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, integracyjnych i terenowych oraz za miło spędzone chwile.

 

 


 

 

 

Sztum, dnia 15.06.2018 r.

Rządowy program "Dobry start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach programu DOBRY START 300 dla ucznia.

 

Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej raz
w roku w wysokości 300 zł
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.

- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia –
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione świadczenie nie przysługuje:

- uczniom szkół policealnych

- uczniom szkół dla dorosłych

- studentom

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłączenie: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych.

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 267 – 74 – 79.

Realizacja programu dobry start odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia
1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” według którego:

dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie,

szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową
i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 

 

 

 


 

 

2018-06-07

Dnia 30 maja 2018 r. w miejscowości Dzierzgoń odbył się Powiatowy Dzień Rodziny z Dniem Dziecka. Impreza została zorganizowana przez PCPR w Sztumie, M-GOPS w Sztumie, MOPS w Dzierzgoniu, GOPS w Mikołajkach Pomorskich oraz DOK.
Organizatorzy w programie dla uczestników zaplanowali między innymi gry i zabawy rodzinne, animacje dla dzieci, malowanie twarzy, występy artystyczne, dmuchańce, pokaz służb mundurowych, konkurencje sportowe, zumba, konkurencje z nagrodami, loteria fantowa oraz darmowy poczęstunek w postaci lodów, gofrów, waty cukrowej, hot-dogów oraz zupy grochowej.
Podczas uroczystości Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska wręczyła wybranym rodzinom zastępczym statuetki w ramach podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w opiekę i wychowanie podopiecznych, a także pedagogom szkolnym w podziękowaniu za długotrwałą i owocną współpracę.
Kierownik PCPR-u w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, współpracę w organizacji uroczystości oraz wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 

 

 


 

2018-05-29

 

 

 


2018-05-24

 

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze z dziećmi na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W tym roku organizowany jest on pod nazwą Powiatowy Dzień Rodziny z Dniem Dziecka, wspólnie z MOPS w Dzierzgoniu, DOK, M-GOPS w Sztumie oraz GOPS w Mikołajkach Pomorskich. Piknik odbędzie się w Dzierzgoniu na boisku ORLIK od godziny 14.00. Przygotowaliśmy dla dzieci dużo atrakcji i poczęstunek.

 

 

 


 

 

Sztum, dnia 20.02.2018 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON w 2018 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2018 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków upływa w przypadku :

 

  1. 1. Modułu I do dnia 30 sierpnia 2018 roku
  2. 2. Modułu II występują dwa terminy organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- I termin do 30 marca 2018 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018,

- II termin do 10 października 2018 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

W 2018 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–       Zadanie 1 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–       Zadanie 2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

2)      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–       Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–       Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)      Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

–         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

4)        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 


 

2017-11-21

 

 

 

 

 

 


 

2017-11-16

 

 

 

 

 

 


 

 

Sztum, dnia 24.10.2017r.


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.10.2017r. uchwałą nr 76/2017 ustalił termin na składanie nowych wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2018.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,
obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
obszaru G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz  wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F. G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie  od  dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 05 lutego 2018 r

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie od dnia 01.listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r

 

 


 

2017-08-04

Dnia 28.07.2017 r. w Sali Kominkowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie mieszczącej się przy ulicy Reja 12 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim było „ Wsparcie dziecka w procesie usamodzielnienia”. Szkolenie przeprowadzone zostało przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii -  pana Dariusza Wasińskiego. 

Omawiana tematyka dotyczyła m.in. procesu usamodzielnienia podopiecznych rodzin zastępczych w świetle prawa, przygotowania wychowanka do samodzielności - co powinien wiedzieć i umieć wychowanek przed usamodzielnieniem oraz kiedy powinien się usamodzielnić.

Uczestnicy dzielili się ze sobą swoimi doświadczeniami, sukcesami jak również   niepowodzeniami w w/w procesie, rozmowy poruszały również kwestię wyzwań wychowawczych związanych z dorastaniem podopiecznych – pojawiających się konfliktów z opiekunami, buntu, relacji z rodziną biologiczną oraz samego kształtowania się tożsamości młodego człowieka.

 

 

 

 


 

2017-06-08

Powiatowy Dzień Rodziny

z obchodami Dnia Dziecka

 

Dnia 3 czerwca 2017 r. w miejscowości Mikołajki Pomorskie dbył się Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka organizowany przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Dzierzgoń, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołajki Pomorskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzierzgoń i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztum. Tematyką spotkania była promocja rodzicielstwa zastępczego i integracja środowiska lokalnego. Spośród zaproszonych gości przybyli Starosta Powiatu Sztumskiego, Pan Wojciech Cymerys oraz Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, Pan Kazimierz Kulecki. W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele intytucji samorządowych, rodziny zastępcze, a także społeczność lokalna z Gminy Mikołajki Pomorskie oraz z pozostałych gmin Powiatu Sztumskiego. Organizatorzy w programie dla uczestników zaplanowali między innymi gry i zabawy rodzinne, konkurencje rekreacyjne, animacje dla dzieci, występy artystyczne, dmuchańce, teatrzyk dla dzieci, możliwość obejrzenia wozu strażackiego, policji oraz darmowy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, lodów i gofrów. Podczas uroczystości Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska wręczyła wybranym rodzinom zastępczym statuetki w ramach podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w opiekę i wychowanie podopiecznych. Imprezę uświetliły zabawy i gry dla dzieci zorganizowane przez animatorów z Nibylandii z Prabut. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach: puszczanie baniek, przeciąganie liny, tańce i śpiewy, konkurencja sumo, animacje z tunelem i chustą oraz skręcanie balonów. Każde dziecko biorące udział w zabawach otrzymało drobny upominek.

Kierownik PCPR-u w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, współpracę w organizacji uroczystości oraz wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 

 


 

 

2017-05-25

 

 

 


 

2017-03-07

Poprawiony: wtorek, 28 stycznia 2020 16:10